Normativa

Inscripcions

La 14a Cursa Nocturna Ciutat de L’Hospitalet se celebrarà el dissabte 13 d’abril de 2024.

El punt de sortida i arribada estarà situat a la plaça d’Europa de L’Hospitalet, molt a prop del Centre Comercial Gran Via 2 i accessible en transport públic amb diverses línies d’autobús, metro i Ferrocarrils de la Generalitat.

L’horari de sortida de les curses de 5K i 10K serà a les 21h. Les Curses Infantils tindran lloc de 18:00h a 19:30h.

Les curses de 5K i 10K estan obertes a tota la ciutadania que s’inscrigui prèviament mitjançant els punts presencials o en línia a través de la pàgina web oficial (Championchip) i que sigui major de 14 anys el dia de la cursa.

Tothom que tingui menys de 14 anys el dia de la cursa es podrà inscriure a les Curses Infantils. Tanmateix, aquells/es participants entre 14 i 17 anys que vulguin inscriure’s necessitaran l’autorització del pare/mare/tutor legal. En el cas de les inscripcions online, aquesta autorització s’haurà d’emplenar en el mateix procés d’inscripció de la pàgina de Championchip, mentre que en el cas de les inscripcions presencials s’haurà d’emplenar un document d’autorització, disponible en el punt d’inscripció. 

El recorregut de la Cursa Nocturna Ciutat de L’Hospitalet consisteix en dos circuits: un de 5.000 metres per als participants de 5K i un de 10.000 metres per als participants de 10K.

És obligatori circular pel recorregut oficial, que estarà degudament senyalitzat i marcat a la sortida i a la meta, així com a cada quilòmetre.

El circuit tindrà una part inicial comuna per a tots els participants, i en un moment determinat, marcat amb claredat, es dividirà per a separar els corredors i les corredores de 5K i 10K. Els participants hauran de seguir les instruccions de l’organització en el desviament.

Les diverses sortides s’assignaran en funció de paràmetres objectius (principalment a través de l’històric de temps dels i de les participants en proves equivalents) per tal d’homogenitzar els ritmes i garantir un flux correcte de les persones participants durant el recorregut.

L’organització podrà modificar els circuits per causes alienes i/o de força major. El compliment del circuit aprovat està sotmès en tot moment a les remodelacions aprovades a la via pública, que poden provocar petits canvis d’última hora, inevitables el dia de la prova, però que en cap cas afectaran a la distància oficial.
Hi haurà avituallaments líquids i estaran ubicats en el quilòmetre 5 de la cursa de 10K i a l’arribada de les dues curses, tant la de 5K com la de 10K. A l’avituallament de l’arribada, els participants podran gaudir de diversos espais per a recuperar forces. 
Els vehicles autoritzats que poden circular dins del recorregut de la cursa únicament seran els designats per l’organització i portaran de forma visible el corresponent document acreditatiu.

El temps màxim per completar el recorregut de la cursa de 5K serà de 50 minuts, mentre que la cursa 10K es considerarà tancada 1 hora i 30 minuts després de la sortida.

El control i cronometratge de la cursa es farà mitjançant el sistema de cronometratge de ChampionChip, amb xip i amb els resultats finals publicats a la pàgina web oficial de la cursa.

Per a participar-hi, és obligatori córrer amb xip, la finalitat del qual és el registre del temps i distància recorreguda durant la celebració de l’esdeveniment esportiu, a efectes de poder realitzar la classificació esportiva dels resultats de tots els participants.

En cas de disposar de xip groc de cronometratge ChampionChip, cal fer-ne constar el codi al moment de fer la inscripció.

En cas de no disposar-ne, l’organització en facilitarà un d’un sol ús que s’ha de retornar al final de la cursa i que suposa el pagament d’un suplement al moment de la inscripció.

Les persones inscrites podran recollir el dorsal, la samarreta oficial i la Bossa de la Cursa durant la Fira de la Cursa el 12 i 13 d’abril

🕔 Horaris:
Divendres 12 de 12h a 21h
Dissabte 13 de 10h a 18.30h

📍On?
Sala Reuni2 (Gran Via 2)

El fet de no recollir el dorsal i la bossa del/de la corredor/a dins dels terminis establerts, significa la renúncia dels mateixos.

Els preus d’inscripció per a la cursa són els següents:

  1. Amb xip groc de propietat: 11 €
  2. Amb lloguer de xip: 12 € (inclou 1€ d’increment pel lloguer del xip)
  3. Amb compra de xip groc: 17€ (inclou 5 € per la compra del xip, que serà de la propietat del comprador/a)

Addicionalment, la inscripció comptarà amb la possibilitat d’adquirir un “Dorsal 0”, com a aportació extra a la causa solidària. Aquesta opció estarà disponible des de la mateixa pàgina d’inscripció a la Cursa.

La inscripció només serà vàlida un cop s’hagi fet efectiu el pagament i s’hagi rebut el comprovant d’inscripció.

Cal mostrar el DNI de la persona titular (o resguard d’inscripció) per a recollir el dorsal. L’organització no entregarà cap dorsal ni cap xip si el/la participant no aporta aquests documents per a identificar-se com a titular de la inscripció.

La fotocòpia del DNI de la persona inscrita juntament amb el resguard d’inscripció és vàlida per tal que una tercera persona pugui recollir un dorsal en cas de que el/la titular no ho pugui fer.

La inscripció es tancarà quan s’assoleixi un número concret d’inscrits o bé quan l’organització ho consideri adequat. S’avisarà amb antelació del tancament d’inscripcions a través de xarxes socials. 

Els dies previs a la cursa hi haurà dorsals addicionals amb el preu i les condicions que determini l’organització. El número de dorsals disponibles es comunicarà a través de les xarxes socials de la Cursa.

El dorsal haurà d’estar visible durant el transcurs de la prova, i sempre col·locat a la part de davant del pit, sense cap tipus de manipulació.

Per participar a la Cursa Nocturna és obligatori córrer amb xip. Aquest ha d’estar degudament col·locat en el calçat esportiu o al turmell, en cas d’emprar portaxip.

En cas de disposar d’un xip groc de cronometratge Championchip, caldrà fer-ne constar el codi en el moment de realitzar la inscripció.

En cas de no disposar de xip groc de propietat, l’organització facilitarà un xip de lloguer, al preu d’1 euro, que no serà reemborsable.

Amb la inscripció s’ofereix la possibilitat de comprar el xip groc a un preu especial (5€) que permetrà al/a la corredor/a registrar totes les seves curses a la pàgina web xipgroc.cat amb la possibilitat d’accedir a millors calaixos de sortida a les curses gràcies als temps registrats.

És obligatori que les persones que hi participin portin el dorsal i el xip. Els corredors i les corredores que no ho portin no podran accedir a meta.

Els premis i les diferents categories s’indicaran a l’apartat corresponent de la pàgina web i es lliuraran tots el mateix dia de la cursa.

Les persones nascudes o residents a L’Hospitalet de Llobregat han d’indicar-ho al moment de la inscripció per participar en la categoria local.

Les persones amb diversitat funcional han d’indicar la seva categoria a la inscripció.

Per als premis on es valora l’edat dels participants, es tindrà en compte l’edat que el participant tingui el dia de la Cursa

Les classificacions oficials es publicaran el mateix dia de la cursa a l’apartat de la prova existent a la pàgina web oficial de ChampionChip (www.xipgroc.cat).

Qualsevol persona que hi participi podrà ser desqualificada si:

a) Mostra un estat físic deficient

b) No realitza el recorregut complet

c) No porta el xip corresponent a la sabatilla (o al turmell, en el cas d’emprar portaxip).

d) No porta el número de dorsal en un lloc visible o porta el dorsal manipulat.

e) Mostra un comportament antiesportiu.

f) No respecta el procediment establert i reflectit en aquest reglament.

g) No obeeix les ordres del personal de l’organització i/o dels/les agents dels cossos de seguretat que vetllen per la seguretat de la prova.

h) No guarda el degut respecte a les altres persones participants, al públic i/o al personal de l’organització, fomentant els actes discriminatoris de violència, sexisme, racisme, xenofòbia, LGTBIfòbia i intolerància.

L’organització publicarà la llista de participants, amb el número de dorsal, nom, cognoms, sexe, any de naixement, equip amb el que corren i marca personal. Seran publicats a les llistes de participants, així com als llistats de classificacions.

Les persones que s’inscriuen a la cursa i als entrenaments, autoritzen expressament a l’organització i els seus patrocinadors i col·laboradors a utilitzar gratuïtament les imatges, fixes i/o en moviment en que apareguin.

Aquestes imatges podran figurar en tot tipus de suport gràfic conegut o desconegut, així com en materials de promoció o publicitaris produïts i difosos a tot el món, durant el període màxim establert per la legislació actual i futura, els reglaments i els tractats en vigor, inclosa la possible pròrroga un cop finalitzat el període previst.

L’organització s’eximeix de qualsevol responsabilitat per danys derivats de les actuacions pròpies dels participants o tercers durant el transcurs de la prova.
Els i les participants que s’hagin inscrit quedaran coberts per una assegurança mèdica puntual i obligatòria que queda inclosa dins el preu de la inscripció. Els mínims de cobertura són els que preveu l’Annex del Reial Decret 849/1993, de 4 de juny (Seguro Obligatorio Deportivo).
Les reclamacions sobre les classificacions s’hauran de presentar a l’organització per escrit en un període no superior als 30 minuts a comptar des de la publicació dels resultats. La decisió de l’organització serà inapel·lable.
La inscripció a la cursa comporta l’acceptació total de la present normativa. La seva interpretació i tot allò que no quedi expressament reflectit i/o regulat serà decidit en darrera instància per l’organització, que aplicarà la IAAF 2016-2017.
No és possible l’anul·lació d’una inscripció ni el retorn de l’import de la mateixa.

Responsable del tractament: Ajuntament de L’Hospitalet. Adreça postal: carrer de Josep Prats, 2, 08901, L’Hospitalet.

Base jurídica del tractament: Reglament General de Protecció de Dades 2016/679. Article 6.1a) L’interessat dona el seu consentiment pel tractament de les seves dades personals.

Finalitat del tractament: Promoció i celebració de la 14a edició de la Cursa Nocturna Ciutat de L’Hospitalet.

Conservació de les dades: Les dades personals seran conservades el temps necessari per complir la finalitat del tractament.

Exercici de drets: En qualsevol moment, les persones interessades podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició al tractament de la informació sobre les seves dades personals, davant l’Oficina d’Atenció Ciutadana, carrer de Girona, 10, planta baixa. Telèfons gratuïts 010 i 900 100 277 (fora de L’Hospitalet).

Tanmateix, de conformitat amb el que disposa el Reglament Europeu 2016/679 de 27 d’abril (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i altra normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals i el dret a la pròpia imatge (Llei Orgànica 1/1982 del 5 de maig), informem a les persones participants que amb la formalització de la seva inscripció es consideren informades i atorguen el seu consentiment a L’Ajuntament de L’Hospitalet,  per a la presa de fotografies o la gravació de vídeos de l’esdeveniment esportiu, consentint que el seu nom i cognoms, així com la seva imatge, inclosa la veu, pugui ser publicitada en qualsevol mitjà (premsa, televisió, Internet, butlletins, o qualsevol altre publicitat promocional), sense que aquest ús li confereixi dret a percebre compensació econòmica.

TERMES I CONDICIONS DELS SORTEJOS CELEBRATS EN EL MARC DE LA CURSA NOCTURNA CIUTAT DE L’HOSPITALET
1. Les persones que vulguin participar en els sortejos hauran de seguir les indicacions especificades en la publicació de cada sorteig pel que fa a seguir o etiquetar comptes i/o compartir continguts.
2. Els participants hauran de ser majors d’edat i residents a Espanya.
3. Els premis físics s’hauran de recollir durant la Fira de la Cursa que tindrà lloc a Gran Via 2.
4. Cada participant (segons DNI) només pot ser guanyador d’un premi i guanyar un únic cop en la totalitat dels sortejos celebrats en cada edició de la Cursa. 
5. Els premis no són transferibles ni bescanviables per diners en efectiu o un altre article.
6. En cas de resultar guanyadors, els participants al sorteig autoritzen a la Cursa Nocturna Ciutat de L’Hospitalet a publicar el seu nom (i si donen permís, una fotografia) quan es faci la recollida del premi a la Fira de la Cursa.
7. El sorteig es realitzarà a través del web App-Sorteos.com.
8. Els guanyadors seran etiquetats a la story del perfil d’Instagram i Facebook de la Cursa Nocturna (@cursanocturnalh). 
9. Es contactarà els guanyadors per missatge directe d’Instagram des del perfil de la Cursa Nocturna (@cursanocturnalh).
10. La Cursa Noctura de L’Hospitalet es reserva el dret a modificar la data del sorteig, en cas que ho consideri necessari.
11. La participació en qualsevol dels sortejos realitzats implica l’acceptació completa de totes les condicions i termes aquí descrits.

L’organització es reserva el dret a realitzar canvis en el present reglament si així ho considera, comunicant-ho al web i a través de qualsevol altre suport informatiu amb la deguda antelació i difusió.

La Cursa Nocturna Ciutat de L’Hospitalet té una vessant solidària. En aquesta 14a edició, la Cursa dona suport a la Gasol Foundation, que lluita per reduir les xifres d’obesitat infantil a través de la promoció de l’activitat física, l’alimentació saludable, el descans de qualitat i el benestar emocional. L’organització de la cursa donarà 1€ de cada inscripció a la Fundació, a més de promocionar el “Dorsal Solidari”, especial per les persones que vulguin fer una donació extra de 10€ a la Fundació amb la seva inscripció. També hi haurà, enguany, l’opció d’adquirir el “Dorsal 0“, que permetrà, a qui vulgui, fer una aportació solidària sense inscriure’s a la Cursa.  

L’esdeveniment està organitzat per la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, mitjançant la contractació a través de licitació pública de la Direcció Tècnica a l’agència Tandem Projects, SL.

Tot allò no previst en el Reglament es regirà per les Normes Generals de Competició de la FCA, RFFA i l’IAAF, per la temporada 2023-2024.